آموزش مدیریت زمان

آموزش مدیریت زمانشما کودکان باید بیاموزید که چگونه زمان را مدیریت کنید. وقتی تکلیفی به شما داده می شود چگونه باید زمانبندی را انجام دهید که دچار کمبود وقت نشوید و از زمان خود به نحو احسنت استفاده کنید.
آموزش مدیریت زمان

کارهای لازم برای مدیریت زمان


- برای آموزش مدیریت زمان فهرستی از کارهایی ی که «باید انجام شوند» و یک تقویم تهیه کنید.
- هر روزتقویم را بررسی کنید که به چه میزان از کارهای نوشته شده را انجام داده اید
- فهرستی تهیه کنید تا کارهای انجام شده را در آن علامت بزنید: « لباس ها در کمد، کتاب ها در قفسه کتاب، لگوها در جعبه و غیره.»
- برنامه های روزمره را به صورتی واضح تهیه کنید
5673
آرشیو مطالب مهارت فردی
مطالب مرتبط
مدیریت زمان در کودکان

مهارت فردی

مدیریت زمان در کودکان