شعر زیبای حرف آسیاب از سروده های عباس یمینی شریف

شعر زیبای حرف آسیاب از سروده های عباس یمینی شریفدر گرد خود گردانم

دارم کاری خوشایند
یک کار آبرومند

با آب اینجا شوم دوست
از دانه می‌کنم پوست

از کارم راضی دهقان
شاد از من آسیابان

بسته بر گردنم زنگ
زنگوله‌ای خوشاهنگ

تا آن‌که با صدایش
از خوبی نوایش

خوش باشم و گرم کار
مردم رو یار و غمخوار
5673
آرشیو مطالب شعر و سرود
مطالب مرتبط
شعر زیبای باد و پیراهن من از افسانه شعبان نژاد

شعر و سرود

شعر زیبای باد و پیراهن من از افسانه

شعر و سرود زیبای او می آید

شعر و سرود

شعر و سرود زیبای او می آید

چند تا شعر قشنگ درباره سلام کردن

شعر و سرود

چند تا شعر قشنگ درباره سلام کردن